Integritetspolicy | Sverige

Policy för skydd av personuppgifter

CIRCLES tar skyddandet av dina personuppgifter på största allvar. Vi har tagit fram denna policy för att ge dig information om de regler som vi använder oss av när vi samlar in, behandlar, använder och skyddar dina personuppgifter.

Var god och läs policyn noga och bekanta dig med de typer av personuppgifter som samlas in och behandlas. Se även hur vi använder dessa uppgifter och vem det är troligt att vi delar med oss av uppgifterna till. Denna policy beskriver också de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss för att ta tillvara dessa rättigheter eller för att ställa frågor om hur dina uppgifter skyddas. Den här integritetspolicyn kan ändras, uppdateras eller kompletteras, särskilt för i syfte att följa utvecklingar inom aktuell lagstiftning eller regelverk. Dina personuppgifter kommer dock alltid att bli behandlade inom ramen för gällande policyn vid tidpunkten för inhämtande, om inte obligatorisk lagstiftning kräver att behandlingen ändras retroaktivt.Utöver denna Integritetspolicy krävs godkännande av följande dokument för att kunna använda Hemsidan och Circles conciergetjänster:Användarvillkor (för Hemsidan)

NHÄMTANDE AV OCH KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER
Vi kommer mest troligt att samla in dina uppgifter direkt från dig (särskilt då genom de formulär som finns på Hemsidan), annars samlas den in indirekt (genom att uppgifter skickas av våra tjänsteleverantörer och/eller mjukvara på vår hemsida, alternativt från Din arbetsgivare). Vi behöver ditt medgivande och/eller möjliggör för dig att neka användandet av dina personuppgifter för vissa ändamål. Du kommer alltid bli informerad om syftet till inhämtande av dina personuppgifter genom diverse online formulär och via cookie-policy beskriven nedan.

TYPER AV UPPGIFTER SOM VI INHÄMTAR OCH ANVÄNDER
Vi kommer troligen att inhämta och behandla följande typer av personuppgifter:
- Informationen du uppger när du fyller i formulär på hemsidan (t.ex. att abonnemang, delta i undersökningar, i marknadsföringssyfte, etc.)
- Informationen som du uppger i behörighetssyfte;
- Informationen du uppger vid beställning av en vara eller tjänst eller att tillhandahålla en tjänst;
- Genom ”meddelanden”, kommentarer eller annat innehåll som du lägger upp på hemsidan.
- Personuppgifter med en asterisk i formulär är obligatoriska då det är nödvändigt för fullföljande av tidigare lagda förfrågningar. Utan dessa uppgifter kan inte tjänsten handläggas eller levereras.

PERSONUPPGIFTER SOM VI INHÄMTAS AUTOMATISKT
Vi inhämtar vissa uppgifter automatiskt när du besöker hemsidan i syfte att anpassa och förbättra din upplevelse. Vi samlar in uppgifter genom diverse metoder såsom Cookies.

IP-adresser
En IP-adress är en unik identifiering som används av viss elektronisk utrustning för att identifiera och kommunicerat med varandra på Internet. När du besöker vår hemsida, kan vi använda IP-adressen för den utrustning du använder för att ansluta till Internet. När du besöker vår hemsida, kan vi använda IP-adressen för den utrustning du använder för att ansluta till vår hemsida. Vi använder denna information för att precisera det geografiska läget för utrustningen för att veta vilket geografiskt område våra besökare befinner sig i.

Statistik
Hemsidan använder Google Analytics för att generera statistiska rapporter. Dessa rapporter berättar för oss, till exempel, hur många användare som har besökt hemsidan, vilka sidor som har besökts, och i vilket geografiskt område användare av hemsidan finns i. Information som insamlats via statistiska rapporter kan inkludera, till exempel, din IP-adress, från vilken hemsida du kommit från och vilken typ av elektronisk utrustning du använt. Din IP-adress är gömd i våra system och kommer endast användas vid behov för att åtgärda tekniska problem, administration av hemsidan och för kännedomen om våra användares preferenser. Information kring trafik på hemsidan är endast tillgänglig för behörig personal.

Sociala medier
Du kan klicka på ikoner för sociala medier såsom Twitter, Facebook, Linkedin, etc. som syns på vår site. Sociala nätverk skapar en mer användarvänlig atmosfär på hemsidan och hjälper oss att marknadsföra vår site genom delning. Videodelningstjänster berikar innehållet på vår hemsida och ökar synligheten. När du klickar på dessa ikoner, kan vi få tillgång till dina personuppgifter som du offentliggjort via dina profiler på sociala nätverken i fråga. Vi skapar eller använder inte någon separat databas från dessa sociala nätverk med de personuppgifterna som du lagt upp, och vi nyttjar inte några data kopplat till din integritet i detta avseende.

SYFTE FÖR PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR
Vi använder personuppgifter i följande syfte:
- För att besvara dina förfrågningar om information, research, nyhetsbrev eller annat innehåll;
- Tillhandahålla tjänster eller erbjudanden på vår hemsida och/eller i någon av våra verksamheter;
- Genomföra undersökningar och samla in statistik;
- Anpassa och förbättra din upplevelse på vår hemsida;
- Erbjuda dig våra produkter och tjänster och/eller detsamma för våra partners;
- Andra ändamål för att informera dig, om nödvändigt, när vi samlar in dina personuppgifter.

JURIDISKT STÖD FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi använder dina personuppgifter som en del i fullgörandet och hanteringen av tjänsterna som vi avtalat med dig, i vårt legitima intresse att förbättra kvaliteten av tjänsterna som vi erbjuder dig eller i enlighet med regelmässiga krav. Dina personuppgifter kan också behandlas baserat på ditt tidigare medgivande där, under vissa omständigheter, ditt medgivande är nödvändigt.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Att skydda och hemlighålla dina uppgifter är väldigt viktigt för oss. På grund av detta begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda hos oss som behöver uppgifterna för att hantera din beställning eller för att utföra de beställda tjänsterna.Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med obehörig tredje part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med bolag inom Sodexo-koncernen eller med tillhandahållare av tjänster som godkänts av Circles (till exempel: dotterbolag inom Sodexo-koncernen, partners, leverantörer av teknisk support (hosting, underhåll), konsulter, etc.) som kan användas för att tillhandahålla tjänster.Vi tillåter inte att den som tillhandahåller våra tjänster använder dina uppgifter för annat än att utföra de tjänster du beställt eller för att uppfylla lagstadgade krav gällande uppgifter. Utöver detta kan vi komma att dela dina uppgifter om:
(i) om det finns krav ställda i lag som innebär att vi ska dela den
(ii) på förfrågan från myndigheter eller andra myndighetstjänstemän, eller
(iii) om det enligt vår bedömning är nödvändigt eller viktigt att uppgifterna delas för att undvika fysiska skada, finansiell skada, eller för att hjälpa till med en utredning gällande misstänkt eller bevisat olagliga aktiviteter.

FÖRVARINGSTIDER FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi kommer endast förvara dina personuppgifter under tiden det är nödvändigt att fullfölja syftet till varför det inhämtats och behandlats. Den här tiden kan bli förlängd, om nödvändigt, under en period för relevant lagstiftning eller regelverk.

“KÄNSLIGA” PERSONUPPGIFTER
Generellt samlar vi inte in känsliga personuppgifter via vår hemsida. ”Känsliga Personuppgifter” avser information gällande ras, etnicitet, politik, åsikter, religion eller filosofi, fackligt medlemskap, data kopplat till hälsa eller sex- och samvaro, för någon person.  Denna definition inkluderar även data avseende brottsregister. Ifall det är absolut nödvändigt att inhämta dessa data, gör vi det inom lagligt ramverk för skydd av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER OCH BARN
Hemsidan är avsedd för vuxna användare som har behörighet att ingå avtal under gällande lokal lagstiftning. Barn under 16 år eller utan laglig behörighet måste erhålla medgivande från lagliga förmyndare innan de uppger sina personuppgifter på hemsidan. Åldersnivån 16 kan bli sänkt till 13 ifall gällande lokal lagstiftning tillåter det.

TRANSFER OF PERSONAL DATA
Då Sodexo är en internationell koncern, kan dina personuppgifter komma att överföras till interna och externa mottagare som har behörighet att tillhandahålla tjänster å våra vägnar och som finns i länder utanför Sverige som möjligen inte har tillfredställande nivå av dataskyddssäkerhet. För att garantera datasäkerhet och integritetsskydd kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa data får tillräckligt skydd, såsom att teckna lagliga standardavtal inom ramen för EU-kommissionen eller motsvarande myndigheter.

DINA RÄTTIGHETER
Enligt tillämplig lagstiftning har du vissa rättigheter i relation till hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt till information: Du har rätt till åtkomst till de uppgifter vi har om dig. Du kan också efterfråga att ändringar görs om uppgifter inte stämmer, eller begära att ofullständiga uppgifter kompletteras. Du har också rätt att få veta var dina uppgifter kommer ifrån.

Rätt till radering: Din rätt att glömmas innebär att du kan begära att dina uppgifter ska raderas när:
(i) Uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det syfte som de samlades in för;
(ii) Du tar tillbaka ditt medgivande att dina uppgifter får hanteras (om det var ditt medgivande som gav oss rätten att behandla uppgifterna), detta påverkar inte tillåtligheten i att behandla uppgifterna innan medgivandet togs tillbaka;
(iii) Du motsätter dig behandling av uppgifterna;
(iv) Behandling av dina uppgifter var olaglig;
(v) Uppgifterna måste raderas för att uppfylla lagstadgade krav; eller(vi) Det finns lagstadgade krav på att uppgifterna ska raderas.

Rätt till begränsning av behandling: Du kan också begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas om:
(i) Du hävdar att uppgifterna om dig inte stämmer;
(ii) Vi inte längre behöver behandla dina uppgifter; och
(iii) Du motsätter dig att dina uppgifter behandlas.

Rätt att neka direktreklam: Du kan när som helst begära att du inte längre ska motta reklam eller offerter genom att utan kostnad kontakta oss, eller genom att klicka på ”unsubscribe”-länken i det offertmaterial som vi skickar via e-mail, eller så kan du skicka ett e-mail till adressen nedan. Denna begäran påverkar inte tillåtligheten gällande all form av kommunikation som skickats till dig innan du gjort din begäran.

Rätt till portabilitet: Du har rätt att begära att vi ska lämna ut dina uppgifter till dig i ett strukturerat, vanligt format som kan läsas av maskin eller så kan du begära att vi lämnar uppgifterna direkt till någon annan som har rätt att hantera uppgifterna om:(i) Hanteringen är nödvändig för att uppfylla avtal med dig, eller om du gett ditt medgivande; och (ii) Utlämnandet sker via automatiska medel.För att utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skriva till oss på adressen circles.privacy@sodexo.com och ange ditt namn och efternamn samt anledningen till att du kontaktar oss. Vi kommer mest troligt att fråga efter mer information för att kunna identifiera dig och för att hjälpa dig med din begäran.

SÄKERHET
Vi har vidtagit alla möjliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa säkerhet vid hanteringen av dina personuppgifter. Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder med hänsyn till personuppgifters natur och riskerna kopplat till hantering av dem, för att säkerställa datasäkerhet och i synnerhet att undvika desinformation, försämring eller obehörig tillgång av tredje part. (fysiskt skydd av egendom, processer för autentisering med personlig och konfidentiell identifiering och lösenord, uppkopplingslogg, kryptering av viss data, etc.)

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT-DATABAS (“CRM-DATABAS”)
Vi använder en databas för hantering och övervakning av våra relationer med befintliga och potentiella kunder. Denna databas inkluderar personuppgifter för medarbetare hos våra kunder och andra partners som vi har en affärsförbindelse med eller sin vi avser inleda en sådan förbindelse med. Dessa uppgifter, som enbart används i detta syfte, inkluderar: kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress, etc.), offentliga uppgifter, svar på riktad e-post och annan information inhämtad och sparad av våra medarbetare som en del av deras interaktioner med våra kunder och partners.Om du vill att vi raderar dina uppgifter från vår CRM-Databas kan du kontakta oss genom att skriva till oss på adressen circles.privacy@sodexo.com och ange ditt namn och efternamn samt anledningen till att du kontaktar oss. Vi kommer mest troligt att fråga efter mer information för att kunna identifiera dig och för att hjälpa dig med din begäran.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR
Ibland förekommer de att vi visar länkar till andra hemsidor för bekvämlighet och information. Dessa hemsidor drivs oberoende av vår hemsida och står inte under vår kontroll.Dessa hemsidor drivs av tredje part som med deras egna rekommendationer om integritet och användarvillkor som vi rekommenderar att du läser. Denna integritetspolicy avser ingen hemsida för någon tredje part. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa hemsidor, produkterna eller tjänsterna som erbjuds där, eller något sätt de nyttjas på.

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN
Denna policy uppdaterades senast 6 april, 2020. Vi kan då och då komma att uppdatera denna policy utan förvarning. Vi kommer då lägga upp ett meddelande om uppdatering på Hemsidan som ger information om eventuellt viktiga förändringar. Vi kommer även meddela datum för senaste uppdateringen.

ABONNEMANG
Om du har abonnerat på någon tjänst genom vår hemsida och inte längre önskar få e-post från oss, klicka på länken ”Unsubscribe” i något av de e-post som du tagit emot från oss eller skicka e-post till oss som beskrivet nedan.

DEFINITIONER
Personuppgifter:
All sådan information som kan kopplas till en namngiven enskild fysisk person eller en fysisk person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom referens till ett identitetsnummer eller en eller flera unika drag.
Förmånstagare: De personer som Kunden har angivit ska vara förmånstagare gällande Circles conciergetjänster.
Oss, Vi, eller Vår: CIRCLES SWEDEN AB (härefter ”Circles”), Dalvägen 22, Box 3072, 169 03 Solna, Sweden, dotterbolag till Sa Sodexo, företrädd av Didier Sandoz.
Du eller Din: Hemsidans användare och, bland annat Kunder, Förmånstagare och besökare på hemsidan.
Hemsida eller site: Circles hemsida www.circles.com och andra hemsidor under domäner som drivs av Circles.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på de senaste nyheterna och perspektiven från Circles.